หน้าแรก หลักสูตร ประมวลภาพ ติดต่อสอบถาม แผนที่
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต

ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่เป็นผู้ที่มีความบกพร่อง เช่น ตาบอด สายตาบอดสี หรือหูหนวก

สถานที่ยื่นคำขอ กรมขนส่งทางบก

 

หลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอ

1.บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

2.ใบรับรองแพทย์ ( แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ )

 

ขั้นตอนการอบรมและทดสอบ

1.ทดสอบสายตาบอดสี ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

2.อบรม 2 ช.ม. เพื่อให้รู้กฎจราจร และมารยาทในการขับขี่

3.ทดสอบข้อเขียน จากคอมพิวเตอร์ ( เกณฑ์ผ่าน 75% ) รถยนต์ 30 ข้อ ต้องผ่าน 22 ข้อขึ้นไป

4.ทดสอบขับรถ ( สอบปฏิบัติ )

การทดสอบขับรถยนต์ ต้องทำการทดสอบขับรถตามท่าสอบที่หนดให้ 3 ท่า ในจำนวนทั้งหมด 7 ท่า

ดังต่อไปนี้

1. จอดเทียบทางเท้า

2. ติดเนินเชิงลาด ( หยุดรถและออกรถบนทางลาด )

3. ถอยหลังเข้าจอดด้านซ้าย

4. การหยุดรถ ณ เส้นหยุด

5. การกลับรถ

6. เดินหน้า ถอยหลังเข้าซอง

7. การขับรถตามเครื่องหมายจราจร

เมื่อผ่านการทดสอบแล้ว ชำระค่าธรรมเนียม 105 บาท รอรับใบอนุญาตขับขี่

การต่อใบอนุญาตขับขี่ครั้งต่อไป มีอายุ 5 ปี

1 .ใบขับขี่ใบเก่า

2. ค่าถ่ายรูป 100 บาท

3. ค่าธรรมเนียม 505 บาท มีอายุ 5 ปี

* ถ้าใบขับขี่หมดอายุแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องทดสอบสายตาบอดสีและข้อเขียนใหม่ จึงจะออกใบขับขี่ใหม่ได้

แต่ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกินกว่า 3 ปี ต้องสอบใหม่ทุกอย่าง

การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ( ใบขับขี่สากล )

1. ใบอนุญาตขับขี่ส่วนบุคคล 1 ปี ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ

2. รูปถ่าย 2" 2 ใบ ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3. บัตรประชาชน

4. หนังสือเดินทาง ( passport )

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนดำเนินการ

1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน

2. ชำระค่าธรรมเนียม

3. รอรับใบอนุญาต

* ติดต่อ กรมขนส่งทางบก 02-2725322 , 02-2725416

 

 

 

สอนระบบออกถนนจริง เน้นประสบการณ์

หลักสูตรการสอนที่ดีที่สุด เหมาะกับการจราจรยุคปัจจุบัน